language: ENGLISH
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ГРАФИКОН НА ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
од до
ИНОВО СТАТУС АКЦИИ - влезна провизија
до 100.000,00 ден.3.5%
од 100.001,00 до 500.000,00 ден.3.0%
од 500.001,00 до 1.000.000,00 ден.2.5%
од 1.000.001,00 до 3.000.000,00 ден.2.0%
од 3.000.001,00 до 5.000.000,00 ден.1.5%
над 5.000.001,00 ден.1.0%
цена за купување удели35.8290
цена за откуп на удели35.8290
цените се валидни за акции до 17.09.2020

 


49Иново Статус Акции е Отворен инвестициски фонд управуван од Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.
Најважната цел на ИНОВО СТАТУС АКЦИИ е сигурно пласирање на насобраните средства, што би осигурало ликвидност на влоговите и поголема профитабилност на вложувањата. 
Нето вредност на имотот на фондот на ден 17.09.2020 е 62.819.965,99 денари.
  • http://innovostatus.com.mk/Editor/scripts/ugg173.asp